חובת הודעה מוקדמת

אי מתן הודעה מוקדמת ע"י אחד מהצדדים, עלול לגרור פיצוי כספי בהתאם למשך תקופת ההעסקה.

עובד זר בענף הסיעוד חייב לתת הודעה מוקדמת בכתב לתאגיד בו הוא רשום, וכן למעסיק או לנציגו של המעסיק או לבן משפחה. על מטפל לתת הודעה מוקדמת בתוך פרק זמן שלא יפחת מהזמן המפורט כלהלן:

מועדי ההודעה המוקדמת להתפטרות ע"י המטפל:

שבוע עד 3 חודשים:

7 ימים

3-6 חודשים:

14 ימים

7 חודשים עד שנה:

21 ימים

שנה ומעלה לפחות:

30 ימים

מטפל אשר יעזוב מטופל ללא מתן הודעה מראש בכתב כמפורט, או אשר יעזוב לפני סיום תקופת ההודעה מראש, צפוי להרחקה מישראל, בכפוף לשימוע.

תלונה בדבר אי מתן הודעה מוקדמת ע"י העובד ניתן להגיש ברשות האוכלוסין וההגירה.

למר שלומי גיל בכתובת: [email protected] ו/או [email protected] טלפון: 02-6294447

מועדי הודעה מוקדמת לפיטורים ע"י המעסיק:

עד 6 חודשים:

יום אחד לחודש

7-11 חודשים:

6 ימים + 2.5 יום לכל חודש

שנה ומעלה:

30 יום

סגירת תפריט